Statut

STATUT CENTRUM KULTURY GMINY ŁAPANÓW

Załącznik do uchwały Nr XIV/83/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 r.

I. Postanowienia ogólne


§ 1. Centrum Kultury Gminy Łapanów, zwany dalej CKG jest samorządową instytucją  kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 2. CKG działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz.123 z późn.zm./

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym I tekst. jedn. Dz.U. z 2001r.  Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm./

3) uchwały Nr XIV/82/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie  utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji  Gminy Łapanów w wyniku połączenia Domu Kultury w Łapanowie, Domu Kultury  w Sobolowie i Domu Kultury w Tarnawie ,

4) postanowień niniejszego statutu.

§ 3 . Organizatorem CKG jest Gmina Łapanów.

§ 4. CKG posiada osobowość prawną.

§ 5. 1. Siedziba CKG znajduje się w Łapanowie nr 10, a obszarem jego działania jest Gmina  Łapanów.

        2. CKG współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, dla których organem  prowadzącym jest Gmina.

        3. Poza wymienionymi placówkami CKG współpracuje z radami sołeckimi, organizacjami  społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami itp.

        4. CKG używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem CKG w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Łapanów.

§ 7. W skład CKG wchodzą:

        1) Dom Kultury w Łapanowie,

        2) Dom Kultury w Sobolowie,

        3) Dom Kultury w Tarnawie,

        4) Świetlica w Grabiu,

        5) Świetlica w Wolicy,

        6) Świetlica w Lubomierzu,

        7) Świetlica w Kamyku,

        8) Świetlica w Zbydniowie,

        9) Świetlica w Cichawce,

        10) Świetlica w Chrostowej.


Il. Przedmiot działalności

§ 8. Do podstawowych zadań statutowych CKG należy:

1. W zakresie działalności kulturalnej:

        1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań  kulturalnych,

        2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego  oraz zainteresowania kulturą i sztuką,

        3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  i artystycznego,

        4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

        5) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci  narodowej.

§ 9. 1. Podstawowe zadania realizowane są w szczególności poprzez:

        1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,

        2) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,

        3) organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji

filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny ,

        4) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez  sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół  zainteresowań,

        5) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w kołach gospodyń  wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych i ich orkiestrach dętych,

        6) wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,

        7) dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i  zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej,

        8) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,

        9) prowadzenie nauki języków obcych, tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografiki  i w miarę zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin,

        10) wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez  organizację nauki obsługi komputera, udostępnianie sprzętu komputerowego do  powszechnego korzystania , w tym zapewnienie dostępu do internetu,

        11) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych  z zakresu kultury i turystyki,

        12) prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i  artystycznych,

        13) organizowanie dyskotek, balów i zabaw tanecznych,

        14) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego do obsługi  imprez i widowisk,

        15) prowadzenie sprzedaży miejscowych dzieł artystycznych , rękodzieła artystycznego i  ludowego, bądź pośrednictwa w ich reklamie,

        16) prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł  miejscowych artystów,

        17) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć  artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców Gminy,

        18) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu  wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,

        19) współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi Gminy w zakresie rozwoju  kultury i informatyki,

        20) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i  promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,

        21) opracowywanie i wdrażanie koncepcji aktywizującej ruch turystyczny, sportowy i  rekreacyjny w Gminie, w szczególności poprzez:

                a) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy ,instytucjami,  organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, turystyki, ochrony przyrody i krajobrazu, celem popularyzacji i  wspierania działań kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy,

                b) współpracę z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w  zakresie aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń  aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny,

2. Do zadań CKG należy także koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych,  sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy  udziale innych podmiotów.


2. Organizacja i zarządzanie CKG

§ 10. 1. Na czele CKG stoi dyrektor.

2. W Domach Kultury, o których mowa w§ 7 pkt 1-3 działają kierownicy.

§ 11. 1. Dyrektora CKG powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łapanów według zasad  określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

        2. Kierowników Domów Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor CKG.

        3 .Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania CKG  określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta  Gminy Łapanów oraz opinii działających przy CKG organizacji związkowych i stowarzyszeń  twórców.

§ 12.1. Dyrektor CKG zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

        2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu  ustawy o finansach publicznych.

        3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników CKG.

        4. Dyrektor określa głównemu księgowemu CKG zakres upoważnień i  odpowiedzialności wynikające z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.

        5. Do kompetencji Dyrektora CKG należą w szczególności:

                1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych,  pracowniczych i finansowych,

                2) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o których mowa  w § 8 , w szczególnosci w formach o których mowa w § 9 ust. I.

                3) prowadzenie spraw pracowniczych,

                4) prowadzenie archiwum zakładowego,

                5) gospodarowanie majątkiem,

                6) opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu działalności CKG z  zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

                7) prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych  środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

                8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej CKG,

                9) sporządzanie finansowej sprawozdawczości rocznej oraz przedkładanie jej  do zatwierdzenia,

                10) sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,

                11) wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

        6. Dyrektor nadzoruje pracę Domów Kultury, współdziała ze społecznością sołectw w  zakresie działalności kulturalnej Świetlic oraz koordynuje działania obejmujące organizację  imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych  przy udziale innych podmiotów.

§ 13. Kierownicy Domów Kultury:

        1) organizują i realizują zadania określone w § 8 ust.I, w szczególności w  formach, o których mowa w § 9 ust.I pkt 1-20 oraz współdziałają w

zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i  rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy udziale  innych podmiotów,

        2) organizują pracę pracowników w zakresie realizacji zadań merytorycznych,

        3) przedkładają dyrektorowi swoje propozycje bądź opinie w sprawach:

                a) zatrudniania, zwalniania i karania pracowników,

                b) ustalania wysokości ich wynagrodzenia,

                c) premiowania i nagradzania ,

                d) podnoszenia kwalifikacji, w tym w pozaszkolnych formach kształcenia  i doskonalenia zawodowego,

                e) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych dni wolnych od pracy,

        4) przedkładają dyrektorowi CKG ze swojego zakresu działania:

                a) informacje do rocznego planu działalności, w tym dane dotyczące  przychodów i kosztów działalności oraz potrzeby w zakresie  remontów, inwestycji i konserwacji środków trwałych,

                b) informacje do sprawozdań z działalności merytorycznej.

§ 14.1 .Zasady wynagradzania pracowników CKG określa rozporządzenie wydane na  podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

        2. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz  premiowy.

        3. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii  ustala regulamin nadany przez dyrektora.

        4. W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród w wysokości 3 %  wynagrodzeń osobowych, którym dysponuje dyrektor.

§ 15.1. Wynagrodzenie dyrektora ustala Wójt Gminy na podstawie ustawy z dnia 3 marca  2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26  poz. 306 z późn. zm.).

        2. Pozostałe czynności wobec dyrektora CKG w sprawach z zakresu prawa pracy  dokonuje Wójt Gminy.

§ 16. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do ząjmowania określonych stanowisk w  CKG oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji określa rozporządzenie wydane na podstawie  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ..


IV. Majątek i finanse

§ 17.1. CKG gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi  samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności  ich wykorzystania.

        2. Wartość majątku CKG odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada  wartości wydzielonego i nabytego mienia.

        3. CKG może zbywać środki trwałe po uzyskaniu uprzedniej zgody Wójta.

        4.  Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy, CKG włada w formie  trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony.

§ 18. CKG może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a w szczególności w zakresie :

        1) prowadzenia kawiarni internetowej,

        2) wynajmu pomieszczeń użytkowych,

        3) sprzedaży czasopism,

        4) prowadzenia bufetu,

        5) innej działalności.

§ 19.1. CKG prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.

        2. CKG jest jednostką sektora finansów publicznych.

§ 20.1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności .

        2. Plan działalności zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów,  plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

        3. Plan działalności wyodrębnia wysokość dotacji organizatora.

        4. Plan działalności zatwierdza dyrektor.

        5. Zmiany w rocznym planie w zakresie, o którym mowa w ust.3, są dopuszczalne  jedynie w przypadku wprowadzenia w odpowiednim trybie zmian przeznaczenia środków  finansowych w budżecie Gminy.

        6. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywane są z uzyskiwanych przychodów  instytucji.

§ 21.1. Wysokość rocznej dotacji na działalność statutową CKG ustala organizator.

        2. CKG składa materiały informacyjne na podstawie których ustala się dotację na dany  rok budżetowy, w terminach i szczegółowości określonej w uchwale Rady Gminy Łapanów  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

        3. Niewykorzystana część dotacji organizatora na inwestycje podlega zwrotowi do  budżetu Gminy, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 22.1. Dyrektor CKG odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości  oraz za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o  finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

        2. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa w ust. I przy pomocy głównego  księgowego CKG.

        3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa jednoosobowo dyrektor CKG.

        4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej  skuteczności potrzebny jest podpis ( kontrasygnata) głównego księgowego CKG.

§ 23.1. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.

        2. Przy prowadzeniu kont ksiąg pomocniczych uwzględnia się szczegółowość, o której  mowa w § 21 ust.2.

§ 24 . CKG sporządza sprawozdawczość określoną w rozporządzeniach Ministra Finansów  odpowiednio w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek  sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

§ 25. Zasady tworzenia zakładowego funduszu socjalnego oraz zasady gospodarowania  środkami funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).


V. Postanowienia końcowe

§ 26. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 27. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu Dyrektor CKG dokona odpowiednich  zgłoszeń do celów statystycznych, skarbowych i ubezpieczeniowych,

§ 28. 1 . Kontrolę realizacji przez CKG zadań statutowych sprawuje organizator.

          2. Kontroli instytucjonalnej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji  organizatora dokonuje Wójt Gminy.Panel dostępności

Używamy plików cookies.

Zamknij