Statut

STATUT CENTRUM KULTURY GMINY ŁAPANÓW

Załącznik do uchwały Nr XIV/83/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 r.

I. Postanowienia ogólne


§ 1. Centrum Kultury Gminy Łapanów, zwany dalej CKG jest samorządową instytucją  kultury, której podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności kulturalnej.

§ 2. CKG działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej/ tekst. jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 13, poz.123 z późn.zm./

2) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym I tekst. jedn. Dz.U. z 2001r.  Nr 142 ,poz.1591 z późn.zm./

3) uchwały Nr XIV/82/08 Rady Gminy Łapanów z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie  utworzenia samorządowej instytucji kultury o nazwie Centrum Kultury i Promocji  Gminy Łapanów w wyniku połączenia Domu Kultury w Łapanowie, Domu Kultury  w Sobolowie i Domu Kultury w Tarnawie ,

4) postanowień niniejszego statutu.

§ 3 . Organizatorem CKG jest Gmina Łapanów.

§ 4. CKG posiada osobowość prawną.

§ 5. 1. Siedziba CKG znajduje się w Łapanowie nr 10, a obszarem jego działania jest Gmina  Łapanów.

        2. CKG współpracuje ze wszystkimi szkołami na terenie gminy, dla których organem  prowadzącym jest Gmina.

        3. Poza wymienionymi placówkami CKG współpracuje z radami sołeckimi, organizacjami  społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami itp.

        4. CKG używa pieczęci podłużnej, zawierającej nazwę w pełnym brzmieniu.

§ 6. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem CKG w zakresie określonym przepisami prawa sprawuje Wójt Gminy Łapanów.

§ 7. W skład CKG wchodzą:

        1) Dom Kultury w Łapanowie,

        2) Dom Kultury w Sobolowie,

        3) Dom Kultury w Tarnawie,

        4) Świetlica w Grabiu,

        5) Świetlica w Wolicy,

        6) Świetlica w Lubomierzu,

        7) Świetlica w Kamyku,

        8) Świetlica w Zbydniowie,

        9) Świetlica w Cichawce,

        10) Świetlica w Chrostowej.


Il. Przedmiot działalności

§ 8. Do podstawowych zadań statutowych CKG należy:

1. W zakresie działalności kulturalnej:

        1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań  kulturalnych,

        2) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego  oraz zainteresowania kulturą i sztuką,

        3) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego  i artystycznego,

        4) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

        5) współpraca w zakresie opieki nad obiektami i miejscami pamięci  narodowej.

§ 9. 1. Podstawowe zadania realizowane są w szczególności poprzez:

        1) organizację imprez artystycznych i rozrywkowych,

        2) inicjowanie i pomoc zespołowym formom twórczości i uczestnictwa w kulturze,

        3) organizację targów, przeglądów, wystaw, koncertów, konkursów, spektakli, projekcji

filmowych i innych przedsięwzięć popularyzujących dorobek kulturalny ,

        4) organizację i prowadzenie zespołowych form edukacji kulturalnej i wychowania przez  sztukę, w szczególności w formie ognisk, teatrzyków, zespołów artystycznych i kół  zainteresowań,

        5) wspieranie imprez i amatorskiego ruchu artystycznego, w tym w kołach gospodyń  wiejskich, ochotniczych strażach pożarnych i ich orkiestrach dętych,

        6) wspieranie i promocja zespołów muzycznych, rodzimego rękodzieła, sztuki i folkloru,

        7) dbałość o miejsca i pomniki pamięci narodowej, w tym organizacja rocznic i  zapewnienie ich należytej oprawy artystycznej,

        8) wdrażanie innowacyjnych form działalności kulturalnej w środowisku lokalnym,

        9) prowadzenie nauki języków obcych, tańca, gry na instrumentach, plastyki, fotografiki  i w miarę zapotrzebowania środowiskowego z innych dziedzin,

        10) wspieranie rozwoju społeczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez  organizację nauki obsługi komputera, udostępnianie sprzętu komputerowego do  powszechnego korzystania , w tym zapewnienie dostępu do internetu,

        11) świadczenie usług poligraficznych, fotograficznych, filmowych, plastycznych i innych  z zakresu kultury i turystyki,

        12) prowadzenie impresariatu artystycznego i usług z zakresu imprez kulturalnych i  artystycznych,

        13) organizowanie dyskotek, balów i zabaw tanecznych,

        14) prowadzenie wypożyczalni kostiumów, rekwizytów i sprzętu technicznego do obsługi  imprez i widowisk,

        15) prowadzenie sprzedaży miejscowych dzieł artystycznych , rękodzieła artystycznego i  ludowego, bądź pośrednictwa w ich reklamie,

        16) prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, w tym galerii dzieł  miejscowych artystów,

        17) inspirowanie, wspieranie i promowanie indywidualnych uzdolnień i osiągnięć  artystycznych, poetyckich i literackich mieszkańców Gminy,

        18) inicjowanie, organizowanie i wspieranie różnych form zagospodarowania czasu  wolnego i wypoczynku, w tym wakacyjnego dzieci i młodzieży,

        19) współpracę z placówkami oświatowo-wychowawczymi Gminy w zakresie rozwoju  kultury i informatyki,

        20) podejmowanie innych działań z zakresu kultury, sztuki, działalności informacyjnej i  promocyjnej wynikających z potrzeb środowiska lokalnego,

        21) opracowywanie i wdrażanie koncepcji aktywizującej ruch turystyczny, sportowy i  rekreacyjny w Gminie, w szczególności poprzez:

                a) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy ,instytucjami,  organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury, sportu, turystyki, ochrony przyrody i krajobrazu, celem popularyzacji i  wspierania działań kulturalnych, sportowych i turystycznych Gminy,

                b) współpracę z innymi gminami i miejscowościami Polski i zagranicy w  zakresie aktywności kulturalnej i turystycznej oraz wymianę doświadczeń  aktywizujących lokalne społeczności w rozwój lokalny,

2. Do zadań CKG należy także koordynacja działań w zakresie imprez kulturalnych,  sportowych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy  udziale innych podmiotów.


2. Organizacja i zarządzanie CKG

§ 10. 1. Na czele CKG stoi dyrektor.

2. W Domach Kultury, o których mowa w§ 7 pkt 1-3 działają kierownicy.

§ 11. 1. Dyrektora CKG powołuje i odwołuje Wójt Gminy Łapanów według zasad  określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

        2. Kierowników Domów Kultury zatrudnia i zwalnia dyrektor CKG.

        3 .Organizację wewnętrzną i strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania CKG  określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Wójta  Gminy Łapanów oraz opinii działających przy CKG organizacji związkowych i stowarzyszeń  twórców.

§ 12.1. Dyrektor CKG zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

        2. Dyrektor jest kierownikiem jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu  ustawy o finansach publicznych.

        3. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników CKG.

        4. Dyrektor określa głównemu księgowemu CKG zakres upoważnień i  odpowiedzialności wynikające z ustaw o finansach publicznych i o rachunkowości.

        5. Do kompetencji Dyrektora CKG należą w szczególności:

                1) wydawanie zarządzeń wewnętrznych w sprawach administracyjnych,  pracowniczych i finansowych,

                2) tworzenie warunków do realizacji zadań statutowych, o których mowa  w § 8 , w szczególnosci w formach o których mowa w § 9 ust. I.

                3) prowadzenie spraw pracowniczych,

                4) prowadzenie archiwum zakładowego,

                5) gospodarowanie majątkiem,

                6) opracowywanie i zatwierdzanie rocznego planu działalności CKG z  zachowaniem wysokości dotacji organizatora,

                7) prowadzenie samodzielnej gospodarki finansowej w ramach posiadanych  środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania,

                8) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej CKG,

                9) sporządzanie finansowej sprawozdawczości rocznej oraz przedkładanie jej  do zatwierdzenia,

                10) sprawowanie funkcjonalnej kontroli wewnętrznej,

                11) wdrażanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

        6. Dyrektor nadzoruje pracę Domów Kultury, współdziała ze społecznością sołectw w  zakresie działalności kulturalnej Świetlic oraz koordynuje działania obejmujące organizację  imprez kulturalnych, turystycznych i rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych  przy udziale innych podmiotów.

§ 13. Kierownicy Domów Kultury:

        1) organizują i realizują zadania określone w § 8 ust.I, w szczególności w  formach, o których mowa w § 9 ust.I pkt 1-20 oraz współdziałają w

zakresie organizacji imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i  rekreacyjnych na terenie Gminy, w tym organizowanych przy udziale  innych podmiotów,

        2) organizują pracę pracowników w zakresie realizacji zadań merytorycznych,

        3) przedkładają dyrektorowi swoje propozycje bądź opinie w sprawach:

                a) zatrudniania, zwalniania i karania pracowników,

                b) ustalania wysokości ich wynagrodzenia,

                c) premiowania i nagradzania ,

                d) podnoszenia kwalifikacji, w tym w pozaszkolnych formach kształcenia  i doskonalenia zawodowego,

                e) udzielania urlopów wypoczynkowych i innych dni wolnych od pracy,

        4) przedkładają dyrektorowi CKG ze swojego zakresu działania:

                a) informacje do rocznego planu działalności, w tym dane dotyczące  przychodów i kosztów działalności oraz potrzeby w zakresie  remontów, inwestycji i konserwacji środków trwałych,

                b) informacje do sprawozdań z działalności merytorycznej.

§ 14.1 .Zasady wynagradzania pracowników CKG określa rozporządzenie wydane na  podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

        2. W ramach środków na wynagrodzenia osobowe może być tworzony fundusz  premiowy.

        3. Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii  ustala regulamin nadany przez dyrektora.

        4. W ramach posiadanych środków tworzy się fundusz nagród w wysokości 3 %  wynagrodzeń osobowych, którym dysponuje dyrektor.

§ 15.1. Wynagrodzenie dyrektora ustala Wójt Gminy na podstawie ustawy z dnia 3 marca  2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. Nr 26  poz. 306 z późn. zm.).

        2. Pozostałe czynności wobec dyrektora CKG w sprawach z zakresu prawa pracy  dokonuje Wójt Gminy.

§ 16. Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do ząjmowania określonych stanowisk w  CKG oraz tryb stwierdzania tych kwalifikacji określa rozporządzenie wydane na podstawie  ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ..


IV. Majątek i finanse

§ 17.1. CKG gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi  samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności  ich wykorzystania.

        2. Wartość majątku CKG odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada  wartości wydzielonego i nabytego mienia.

        3. CKG może zbywać środki trwałe po uzyskaniu uprzedniej zgody Wójta.

        4.  Nieruchomościami stanowiącymi własność komunalną Gminy, CKG włada w formie  trwałego zarządu ustanowionego na czas nieoznaczony.

§ 18. CKG może prowadzić działalność inną niż kulturalna, a w szczególności w zakresie :

        1) prowadzenia kawiarni internetowej,

        2) wynajmu pomieszczeń użytkowych,

        3) sprzedaży czasopism,

        4) prowadzenia bufetu,

        5) innej działalności.

§ 19.1. CKG prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o  organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawie o finansach publicznych.

        2. CKG jest jednostką sektora finansów publicznych.

§ 20.1. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan działalności .

        2. Plan działalności zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów,  plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

        3. Plan działalności wyodrębnia wysokość dotacji organizatora.

        4. Plan działalności zatwierdza dyrektor.

        5. Zmiany w rocznym planie w zakresie, o którym mowa w ust.3, są dopuszczalne  jedynie w przypadku wprowadzenia w odpowiednim trybie zmian przeznaczenia środków  finansowych w budżecie Gminy.

        6. Koszty bieżącej działalności i zobowiązania pokrywane są z uzyskiwanych przychodów  instytucji.

§ 21.1. Wysokość rocznej dotacji na działalność statutową CKG ustala organizator.

        2. CKG składa materiały informacyjne na podstawie których ustala się dotację na dany  rok budżetowy, w terminach i szczegółowości określonej w uchwale Rady Gminy Łapanów  w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów  informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

        3. Niewykorzystana część dotacji organizatora na inwestycje podlega zwrotowi do  budżetu Gminy, w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

§ 22.1. Dyrektor CKG odpowiada za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości  oraz za całość gospodarki finansowej, w tym za wykonywanie określonych ustawą o  finansach publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej.

        2. Dyrektor wykonuje zadania, o których mowa w ust. I przy pomocy głównego  księgowego CKG.

        3. Oświadczenia woli w sprawach majątkowych składa jednoosobowo dyrektor CKG.

        4. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej  skuteczności potrzebny jest podpis ( kontrasygnata) głównego księgowego CKG.

§ 23.1. Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości.

        2. Przy prowadzeniu kont ksiąg pomocniczych uwzględnia się szczegółowość, o której  mowa w § 21 ust.2.

§ 24 . CKG sporządza sprawozdawczość określoną w rozporządzeniach Ministra Finansów  odpowiednio w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz w sprawie sprawozdań jednostek  sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

§ 25. Zasady tworzenia zakładowego funduszu socjalnego oraz zasady gospodarowania  środkami funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń  socjalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.).


V. Postanowienia końcowe

§ 26. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 27. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu Dyrektor CKG dokona odpowiednich  zgłoszeń do celów statystycznych, skarbowych i ubezpieczeniowych,

§ 28. 1 . Kontrolę realizacji przez CKG zadań statutowych sprawuje organizator.

          2. Kontroli instytucjonalnej w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji  organizatora dokonuje Wójt Gminy.Panel dostępności

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści..

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej